BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chiều Dài

Vật Liệu

Đường Kính

Rive Nhôm

Rive Nhôm

Rivet Nhôm 3.2x10 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 3.2x10 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL32-10
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 70,070
80+ 68,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 3.2x12.7 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 3.2x12.7 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL32-12
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 71,170
80+ 69,747
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 3.2x16 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 3.2x16 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL32-16
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 78,320
80+ 76,754
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 3.2x19 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 3.2x19 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL32-19
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 88,770
80+ 86,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 3.2x6 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 3.2x6 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL32-6
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 62,150
80+ 60,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 3.2x8 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 3.2x8 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL32-8
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 68,970
80+ 67,591
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4x10 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4x10 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL40-10
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 97,020
80+ 95,080
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4x12.7 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4x12.7 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL40-12
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 100,430
80+ 98,421
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4x16 (500 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4x16 (500 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL40-16
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 73,810
80+ 72,334
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4x19 (500 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4x19 (500 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL40-19
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 77,110
80+ 75,568
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4x8 (1000 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4x8 (1000 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL40-8
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 94,710
80+ 92,816
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4.8x10 (500 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4.8x10 (500 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL48-10
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 75,570
80+ 74,059
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4.8x12 (500 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4.8x12 (500 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL48-12
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 77,770
80+ 76,215
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4.8x16 (500 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4.8x16 (500 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL48-16
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 83,270
80+ 81,605
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4.8x19 (500 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4.8x19 (500 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL48-19
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 92,070
80+ 90,229
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày

Rivet Nhôm 4.8x8 (500 Con/Bịch)

Rivet Nhôm 4.8x8 (500 Con/Bịch)

MPN: RIVETAL48-8
Danh mục: Rive Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
40+ 73,370
80+ 71,903
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 40 bịch
Đặt hàng chẵn: 40 bịch

Xuất kho: trong 1 ngày