BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Khóa (S)

Loại Ren

Dùng Cho Ống (D)

Phân Loại

Vật Liệu

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PT

MPN: D906BR-R100
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 151,800.00
>=5  (Con) 113,850.00
>=20  (Con) 98,670.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PT

MPN: D906BR-R116
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 11,500.00
>=20  (Con) 8,625.00
>=200  (Con) 7,475.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PT

MPN: D906BR-R120
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 46,000.00
>=20  (Con) 34,500.00
>=100  (Con) 29,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PT

MPN: D906BR-R140
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 13,800.00
>=20  (Con) 10,350.00
>=200  (Con) 8,970.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PT

MPN: D906BR-R180
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 11,500.00
>=20  (Con) 8,625.00
>=200  (Con) 7,475.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PT

MPN: D906BR-R340
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 71,300.00
>=10  (Con) 53,475.00
>=50  (Con) 46,345.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PT

MPN: D906BR-R380
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 25,300.00
>=20  (Con) 18,975.00
>=200  (Con) 16,445.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PT

MPN: D906SB-R100
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 157,300.00
>=5  (Con) 117,975.00
>=20  (Con) 102,245.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PT

MPN: D906SB-R116
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 3,900.00
>=50  (Con) 2,925.00
>=500  (Con) 2,535.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PT

MPN: D906SB-R120
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 17,900.00
>=20  (Con) 13,425.00
>=200  (Con) 11,635.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PT

MPN: D906SB-R140
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 6,000.00
>=50  (Con) 4,500.00
>=500  (Con) 3,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PT

MPN: D906SB-R180
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 3,900.00
>=50  (Con) 2,925.00
>=500  (Con) 2,535.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PT

MPN: D906SB-R340
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 34,000.00
>=10  (Con) 25,500.00
>=100  (Con) 22,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PT

MPN: D906SB-R380
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 9,000.00
>=50  (Con) 6,750.00
>=500  (Con) 5,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày