Menu Menu

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Dùng Cho Bulong

Size Ren

Dùng Cho Trục

Dùng Cho Trục

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Khổ

Khổ

Hệ Kích Thước

Loại Tán

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Lỗ

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Dài

Chiều Dài

Khối Lượng

Hình Dạng

Phân Loại

Vật Liệu

Vật Liệu

Loại Đầu

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Vật Liệu

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Bề Rộng Rãnh Sử Dụng

Bề Rộng Rãnh Sử Dụng

Loại Đầu Vặn

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Ren

Đường Kính Rãnh Sử Dụng

Đường Kính Rãnh Sử Dụng

Loại Đuôi

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Độ Dày

Độ Dày

Size Ren

Size Ren

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Khóa

Khóa

Vật Liệu

Độ Dày

Độ Dày

Vật Liệu

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Bước Ren

Bước Ren

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Độ Dày

Độ Dày

Vật Liệu Chân

Số Răng

Số Răng

Tiêu Chuẩn

Vật Liệu Đầu

Tiêu Chuẩn

Tiêu Chuẩn

Số Lượng

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Dùng Cho Lỗ

Độ Dày Tấm Làm Việc

Chiều Ren

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Dùng Cho Bulong

Size Ren

Dùng Cho Trục

Dùng Cho Trục

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Khổ

Khổ

Hệ Kích Thước

Loại Tán

Dùng Cho Lỗ

Dùng Cho Lỗ

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Dài

Chiều Dài

Khối Lượng

Hình Dạng

Phân Loại

Vật Liệu

Vật Liệu

Loại Đầu

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Vật Liệu

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Bề Rộng Rãnh Sử Dụng

Bề Rộng Rãnh Sử Dụng

Loại Đầu Vặn

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Ren

Đường Kính Rãnh Sử Dụng

Đường Kính Rãnh Sử Dụng

Loại Đuôi

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Độ Dày

Độ Dày

Size Ren

Size Ren

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Khóa

Khóa

Vật Liệu

Độ Dày

Độ Dày

Vật Liệu

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Bước Ren

Bước Ren