BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size Ren (d1)

Chiều Cao (h)

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Kích thước (k)

Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M6

Tán vòng inox 304 DIN582 M6

MPN: N10M0601H00
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 12,000.00
>=10  (Con) 9,000.00
>=50  (Con) 7,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M8

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M8

MPN: N10M0801A20
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 14,000.00
>=10  (Con) 10,500.00
>=50  (Con) 9,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 57 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Tán vòng inox 304  DIN582 M8

Tán vòng inox 304 DIN582 M8

MPN: N10M0801H00
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 22,000.00
>=10  (Con) 16,500.00
>=50  (Con) 14,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Tồn kho: 15 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M10

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M10

MPN: N10M1001A20
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 18,000.00
>=10  (Con) 13,500.00
>=50  (Con) 11,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 61 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Tán vòng inox 304 DIN582 M10

Tán vòng inox 304 DIN582 M10

MPN: N10M1001H00
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 36,000.00
>=5  (Con) 27,000.00
>=25  (Con) 23,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M12

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M12

MPN: N10M1201A20
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 24,000.00
>=5  (Con) 18,000.00
>=25  (Con) 15,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Tồn kho: 5 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Tán vòng inox 304 DIN582 M12

Tán vòng inox 304 DIN582 M12

MPN: N10M1201H00
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 55,000.00
>=5  (Con) 41,250.00
>=25  (Con) 35,750.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Tồn kho: 5 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M14

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M14

MPN: N10M1401A20
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 35,000.00
>=5  (Con) 26,250.00
>=25  (Con) 22,750.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 5 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Tán vòng inox 304 DIN582 M14

Tán vòng inox 304 DIN582 M14

MPN: N10M1401H00
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 66,000.00
>=5  (Con) 49,500.00
>=25  (Con) 42,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M16

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M16

MPN: N10M1601A20
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 40,000.00
>=5  (Con) 30,000.00
>=25  (Con) 26,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Tồn kho: 15 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Tán vòng inox 304 DIN582 M16

Tán vòng inox 304 DIN582 M16

MPN: N10M1601H00
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 97,000.00
>=5  (Con) 72,750.00
>=25  (Con) 63,050.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M20

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M20

MPN: N10M2001A20
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 54,000.00
>=5  (Con) 40,500.00
>=25  (Con) 35,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Tán vòng inox 304 DIN582 M20

Tán vòng inox 304 DIN582 M20

MPN: N10M2001H00
Danh mục: Tán Vòng DIN 582
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 138,000.00
>=2  (Con) 103,500.00
>=10  (Con) 89,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày