BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Cỡ Hạt

Nhóm Hạt

Số Lượng

Màu

Tên Sản Phẩm

Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A40-D100

MPN: HD100A040
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A60-D100

MPN: HD100A060
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A80-D100

MPN: HD100A080
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A100-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A100-D100

MPN: HD100A100
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A120-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A120-D100

MPN: HD100A120
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A150-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A150-D100

MPN: HD100A150
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A180-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A180-D100

MPN: HD100A180
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A240-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A240-D100

MPN: HD100A240
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A320-D100

Đá Nhám Xếp Hải Dương CN A320-D100

MPN: HD100A320
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 9,900.00
>=120  (Cái) 9,350.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A40-D125

Đá Nhám Xếp Hải Dương A40-D125

MPN: HDN125A040
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,200.00
>=20  (Cái) 18,180.00
>=120  (Cái) 17,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A60-D125

Đá Nhám Xếp Hải Dương A60-D125

MPN: HDN125A060
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,200.00
>=20  (Cái) 18,180.00
>=120  (Cái) 17,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A80-D125

Đá Nhám Xếp Hải Dương A80-D125

MPN: HDN125A080
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,200.00
>=20  (Cái) 18,180.00
>=120  (Cái) 17,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A100-D125

Đá Nhám Xếp Hải Dương A100-D125

MPN: HDN125A100
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,200.00
>=20  (Cái) 18,180.00
>=120  (Cái) 17,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A40-D180

Đá Nhám Xếp Hải Dương A40-D180

MPN: HDN180A040
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 42,800.00
>=20  (Cái) 38,520.00
>=120  (Cái) 36,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A60-D180

Đá Nhám Xếp Hải Dương A60-D180

MPN: HDN180A060
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 42,800.00
>=20  (Cái) 38,520.00
>=120  (Cái) 36,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A80-D180

Đá Nhám Xếp Hải Dương A80-D180

MPN: HDN180A080
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 42,800.00
>=20  (Cái) 38,520.00
>=120  (Cái) 36,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A100-D180

Đá Nhám Xếp Hải Dương A100-D180

MPN: HDN180A100
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 42,800.00
>=20  (Cái) 38,520.00
>=120  (Cái) 36,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp Hải Dương A120-D180

Đá Nhám Xếp Hải Dương A120-D180

MPN: HDN180A120
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 42,800.00
>=20  (Cái) 38,520.00
>=120  (Cái) 36,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp KINGDOM A40-AP100X16

Đá Nhám Xếp KINGDOM A40-AP100X16

MPN: KAP100A040
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,200.00
>=20  (Cái) 28,080.00
>=300  (Cái) 26,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Nhám Xếp KINGDOM A60-AP100X16

Đá Nhám Xếp KINGDOM A60-AP100X16

MPN: KAP100A060
Danh mục: Đá Nhám Xếp
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,200.00
>=20  (Cái) 28,080.00
>=300  (Cái) 26,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày