BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Tán - Đai Ốc

Tán - Đai Ốc

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #10-32 (T 0.03Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #10-32 (T 0.03Inch)

MPN: CLS-032-0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,380.00
>=1000  (Con) 1,242.00
>=5000  (Con) 1,104.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #10-32 (T 0.04Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #10-32 (T 0.04Inch)

MPN: CLS-032-1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,380.00
>=1000  (Con) 1,242.00
>=5000  (Con) 1,104.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #10-32 (T 0.056Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #10-32 (T 0.056Inch)

MPN: CLS-032-2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,380.00
>=1000  (Con) 1,242.00
>=5000  (Con) 1,104.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #10-32 (T 0.09Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #10-32 (T 0.09Inch)

MPN: CLS-032-3
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,380.00
>=1000  (Con) 1,242.00
>=5000  (Con) 1,104.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) 1/4-20 (T 0.056Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) 1/4-20 (T 0.056Inch)

MPN: CLS-0420-1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,610.00
>=500  (Con) 2,349.00
>=2500  (Con) 2,088.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) 1/4-20 (T 0.09Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) 1/4-20 (T 0.09Inch)

MPN: CLS-0420-2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,610.00
>=500  (Con) 2,349.00
>=2500  (Con) 2,088.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #4-40 (T 0.03Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #4-40 (T 0.03Inch)

MPN: CLS-440-1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,230.00
>=1000  (Con) 1,107.00
>=5000  (Con) 984.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #6-32 (T 0.03Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #6-32 (T 0.03Inch)

MPN: CLS-632-0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,240.00
>=1000  (Con) 1,116.00
>=5000  (Con) 992.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #6-32 (T 0.04Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #6-32 (T 0.04Inch)

MPN: CLS-632-1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,240.00
>=1000  (Con) 1,116.00
>=5000  (Con) 992.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #6-32 (T 0.056Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #6-32 (T 0.056Inch)

MPN: CLS-632-2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,240.00
>=1000  (Con) 1,116.00
>=5000  (Con) 992.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #8-32 (T 0.03Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #8-32 (T 0.03Inch)

MPN: CLS-832-0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,310.00
>=1000  (Con) 1,179.00
>=5000  (Con) 1,048.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 14 ngày)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #8-32 (T 0.04Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #8-32 (T 0.04Inch)

MPN: CLS-832-1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,310.00
>=1000  (Con) 1,179.00
>=5000  (Con) 1,048.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #8-32 (T 0.056Inch)

Tán Đóng Inox 304 (70 HRC) #8-32 (T 0.056Inch)

MPN: CLS-832-2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,310.00
>=1000  (Con) 1,179.00
>=5000  (Con) 1,048.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M3 (T 0.8mm)

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M3 (T 0.8mm)

MPN: CLS-M030-0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 540.00
>=1000  (Con) 486.00
>=5000  (Con) 432.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M3 (T 1mm)

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M3 (T 1mm)

MPN: CLS-M030-1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 540.00
>=1000  (Con) 486.00
>=5000  (Con) 432.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M3 (T 1.4mm)

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M3 (T 1.4mm)

MPN: CLS-M030-2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 540.00
>=1000  (Con) 486.00
>=5000  (Con) 432.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M4 (T 0.8mm)

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M4 (T 0.8mm)

MPN: CLS-M040-0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 690.00
>=1000  (Con) 621.00
>=5000  (Con) 552.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M4 (T 1mm)

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M4 (T 1mm)

MPN: CLS-M040-1
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 690.00
>=1000  (Con) 621.00
>=5000  (Con) 552.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M4 (T 1.4mm)

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M4 (T 1.4mm)

MPN: CLS-M040-2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 690.00
>=1000  (Con) 621.00
>=5000  (Con) 552.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M5 (T 0.8mm)

Tán Đóng Inox 304 (70HRB) M5 (T 0.8mm)

MPN: CLS-M050-0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 850.00
>=1000  (Con) 765.00
>=5000  (Con) 680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 14 ngày