Menu Menu

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Ren

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Dùng Cho Ren Cấy

Dùng Cho Ren Cấy

Bước Ren

Bước Ren

Số Vòng Xoắn

Số Vòng Xoắn

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Chiều Dài Sau Khi Lắp

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài Không Ren

Chiều Dài Không Ren

Chiều Cao

Chiều Cao

Đường Kính

Đường Kính

Dùng Cho Lỗ

Độ Dày Tấm Làm Việc

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Cao Chân

Chiều Cao Chân

Chiều Ren

Thương Hiệu

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Ren

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Dùng Cho Ren Cấy

Dùng Cho Ren Cấy

Bước Ren

Bước Ren

Số Vòng Xoắn

Số Vòng Xoắn

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Chiều Dài Sau Khi Lắp

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Chiều Dài Không Ren

Chiều Dài Không Ren

Chiều Cao

Chiều Cao

Đường Kính

Đường Kính

Dùng Cho Lỗ