Menu Menu

Thương Hiệu

Phân Loại

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Ký Hiệu

Điện Áp

Loại Sản Phẩm

Kích Thước Cốt

Kích Thước Cốt

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Sử Dụng Cho

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Công Suất

Công Suất

Công Suất

Công Suất

Điện Áp

Công Suất

Điện Áp

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Kích Thước Mũi

Kích Thước Mũi

Dùng Cho

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Tốc Độ Không Tải

Tốc Độ Không Tải

Công Suất

Công Suất

Điện Áp

Công Suất

Nhiệt Độ Khí

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Trục

Đường Kính Trục

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Lưu Lượng Khí

Lực Siết Tối Đa

Chấu Bóp

Tốc Độ Không Tải

Lưu Lượng Hút Tối Đa

Tốc Độ Không Tải

Chuôi Lục Giác

Số Răng

Số Răng

Bề Dày

Bề Dày

Tốc Độ Không Tải

Đường Kính Đầu Gài

Lưu Lượng Khí

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Trục

Đường Kính Trục

Kích Thước Chuôi Lục Giác

Kích Thước Chuôi Lục Giác

Bề Rộng Đường Bào

Đường Kính Lưỡi

Lưu Lượng Khí

Chiều Dày

Lực Siết Tối Đa

Độ Sâu Đường Bào

Loại Sản Phẩm

Độ Hạt

Phân Loại

Phân Loại

Hạt Mài

Máy Sử Dụng

Chiều Dài Hoạt Động

Chiều Dài Hoạt Động

Loại

Khoảng Cách Răng

Khoảng Cách Răng

Tốc Độ Tối Đa

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Vật Liệu

Điện Áp

Áp Lực Tối Đa

Bao Gồm

Khả Năng Chứa Bụi

Nhóm Hạt

Kích Thước

Kích Thước Đế

Kích Thước Đế

Độ Cứng

Đường Kính Đá Cắt

Kích Thước Giấy Nhám

Kích Thước Giấy Nhám

Gia Cường

Đường Kính Lưỡi

Đường Kính Lưỡi

Thời Gian Sử Dụng Liên Tục

Tiêu Chuẩn

Chất Kết Dính

Thương Hiệu

Phân Loại

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Ký Hiệu

Điện Áp

Loại Sản Phẩm

Kích Thước Cốt

Kích Thước Cốt

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Sử Dụng Cho

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Công Suất

Công Suất

Công Suất

Công Suất

Điện Áp

Công Suất

Điện Áp

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Kích Thước Mũi

Kích Thước Mũi

Dùng Cho

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Công Suất

Tốc Độ Không Tải

Tốc Độ Không Tải

Tốc Độ Không Tải

Công Suất

Công Suất

Điện Áp

Công Suất

Nhiệt Độ Khí

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Trục

Đường Kính Trục

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Lưu Lượng Khí

Lực Siết Tối Đa

Chấu Bóp

Tốc Độ Không Tải

Lưu Lượng Hút Tối Đa

Tốc Độ Không Tải

Chuôi Lục Giác

Số Răng

Số Răng

Bề Dày

Bề Dày

Tốc Độ Không Tải

Đường Kính Đầu Gài

Lưu Lượng Khí

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Trục

Đường Kính Trục

Kích Thước Chuôi Lục Giác

Kích Thước Chuôi Lục Giác

Bề Rộng Đường Bào

Đường Kính Lưỡi

Lưu Lượng Khí

Chiều Dày

Lực Siết Tối Đa

Độ Sâu Đường Bào

Loại Sản Phẩm

Độ Hạt

Phân Loại

Phân Loại

Hạt Mài

Máy Sử Dụng

Chiều Dài Hoạt Động

Chiều Dài Hoạt Động

Loại

Khoảng Cách Răng

Khoảng Cách Răng

Tốc Độ Tối Đa

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Vật Liệu

Điện Áp

Áp Lực Tối Đa

Bao Gồm

Khả Năng Chứa Bụi

Nhóm Hạt

Kích Thước

Kích Thước Đế

Kích Thước Đế

Độ Cứng

Đường Kính Đá Cắt

Kích Thước Giấy Nhám

Kích Thước Giấy Nhám

Gia Cường

Đường Kính Lưỡi

Đường Kính Lưỡi