BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Đường Kính Bi (d)

Con Lăn (Ball Roller)

Con Lăn (Ball Roller)

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA11

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA11

MPN: MP001A11
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 95,300.00
>=5  (Con) 71,475.00
>=50  (Con) 61,945.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA15

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA15

MPN: MP001A15
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 169,400.00
>=5  (Con) 127,050.00
>=50  (Con) 110,110.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA18

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA18

MPN: MP001A18
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 158,800.00
>=5  (Con) 119,100.00
>=50  (Con) 103,220.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA24

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA24

MPN: MP001A24
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 349,400.00
>=5  (Con) 262,050.00
>=50  (Con) 227,110.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 11 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA30

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA30

MPN: MP001A30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 444,600.00
>=5  (Con) 333,450.00
>=50  (Con) 288,990.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 6 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA7.5

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA7.5

MPN: MP001A7.5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 105,800.00
>=5  (Con) 79,350.00
>=50  (Con) 68,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA9

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt INOX BCHA9

MPN: MP001A9
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 105,800.00
>=5  (Con) 79,350.00
>=50  (Con) 68,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 10 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ11

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ11

MPN: MP001B11
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 137,700.00
>=5  (Con) 103,275.00
>=50  (Con) 89,505.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ15

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ15

MPN: MP001B15
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 169,400.00
>=5  (Con) 127,050.00
>=50  (Con) 110,110.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ18

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ18

MPN: MP001B18
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 190,500.00
>=5  (Con) 142,875.00
>=50  (Con) 123,825.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ24

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ24

MPN: MP001B24
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 349,400.00
>=5  (Con) 262,050.00
>=50  (Con) 227,110.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ30

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ30

MPN: MP001B30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 487,100.00
>=5  (Con) 365,325.00
>=50  (Con) 316,615.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ7.5

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ7.5

MPN: MP001B7.5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 105,800.00
>=5  (Con) 79,350.00
>=50  (Con) 68,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ9

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Thân Inox-Bi Nhựa POM BCHAJ9

MPN: MP001B9
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 105,800.00
>=5  (Con) 79,350.00
>=50  (Con) 68,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ11

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ11

MPN: MP001C11
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 105,800.00
>=5  (Con) 79,350.00
>=50  (Con) 68,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ13

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ13

MPN: MP001C13
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 127,200.00
>=5  (Con) 95,400.00
>=50  (Con) 82,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ15

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ15

MPN: MP001C15
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 158,800.00
>=5  (Con) 119,100.00
>=50  (Con) 103,220.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ20

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ20

MPN: MP001C20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 264,700.00
>=5  (Con) 198,525.00
>=50  (Con) 172,055.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ24

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ24

MPN: MP001C24
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 370,500.00
>=2  (Con) 277,875.00
>=20  (Con) 240,825.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ7

Con Bi Lăn Loại Ép Chặt Nhựa POM SUS404C BCHJJ7

MPN: MP001C7.5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 105,800.00
>=5  (Con) 79,350.00
>=50  (Con) 68,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày