BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Loại Sản Phẩm

Đường Kính Bi (d)

Vít Bi Nhún (Ball Plunger)

Vít Bi Nhún (Ball Plunger)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN10

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN10

MPN: MP012A10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 28,700.00
>=10  (Con) 21,525.00
>=100  (Con) 18,655.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 100 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN10L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN10L

MPN: MP012A10L
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 28,700.00
>=10  (Con) 21,525.00
>=100  (Con) 18,655.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN12

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN12

MPN: MP012A12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 55,400.00
>=5  (Con) 41,550.00
>=50  (Con) 36,010.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 1 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN2

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN2

MPN: MP012A2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,800.00
>=10  (Con) 17,850.00
>=100  (Con) 15,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN3

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN3

MPN: MP012A3
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,800.00
>=10  (Con) 17,850.00
>=100  (Con) 15,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 240 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN4

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN4

MPN: MP012A4
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,800.00
>=10  (Con) 17,850.00
>=100  (Con) 15,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 200 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN4L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN4L

MPN: MP012A4L
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,800.00
>=10  (Con) 17,850.00
>=100  (Con) 15,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN5

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN5

MPN: MP012A5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,800.00
>=10  (Con) 17,850.00
>=100  (Con) 15,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 200 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN5L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN5L

MPN: MP012A5L
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,800.00
>=5  (Con) 17,850.00
>=50  (Con) 15,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN6

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN6

MPN: MP012A6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,800.00
>=10  (Con) 17,850.00
>=100  (Con) 15,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 200 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN6L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN6L

MPN: MP012A6L
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,800.00
>=10  (Con) 17,850.00
>=100  (Con) 15,470.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN8

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN8

MPN: MP012A8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 25,400.00
>=10  (Con) 19,050.00
>=100  (Con) 16,510.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 101 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 15 ngày)

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN8L

Vít Nhún Lắp Chặt, Thân Inox PFSSN8L

MPN: MP012A8L
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 25,400.00
>=10  (Con) 19,050.00
>=100  (Con) 16,510.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY10

Vít Nhúng Bi Thép BPY10

MPN: MP018A10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 14,200.00
>=10  (Con) 10,650.00
>=100  (Con) 9,230.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY12

Vít Nhúng Bi Thép BPY12

MPN: MP018A12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 20,800.00
>=10  (Con) 15,600.00
>=100  (Con) 13,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY16

Vít Nhúng Bi Thép BPY16

MPN: MP018A16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 95,400.00
>=5  (Con) 71,550.00
>=50  (Con) 62,010.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY3

Vít Nhúng Bi Thép BPY3

MPN: MP018A3
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 15,800.00
>=10  (Con) 11,850.00
>=100  (Con) 10,270.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY4

Vít Nhúng Bi Thép BPY4

MPN: MP018A4
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 12,900.00
>=10  (Con) 9,675.00
>=100  (Con) 8,385.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY5

Vít Nhúng Bi Thép BPY5

MPN: MP018A5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 12,900.00
>=10  (Con) 9,675.00
>=100  (Con) 8,385.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Nhúng Bi Thép BPY6

Vít Nhúng Bi Thép BPY6

MPN: MP018A6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 12,900.00
>=10  (Con) 9,675.00
>=100  (Con) 8,385.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày