MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Vật Liệu Thép Đen Đồng Dùng Cho Ống 1"1/2"1/4"1/8"1/16"3/4"3/8"

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Loại
Dùng Cho Ống
Loại Ren

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PT

D906BR-R100
Số lượng Giá
1+ (Con) 151.800,00 ₫
5+ (Con) 113.850,00 ₫
20+ (Con) 98.670,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PT

D906BR-R116
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.500,00 ₫
20+ (Con) 8.625,00 ₫
200+ (Con) 7.475,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PT

D906BR-R120
Số lượng Giá
1+ (Con) 46.000,00 ₫
20+ (Con) 34.500,00 ₫
100+ (Con) 29.900,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PT

D906BR-R140
Số lượng Giá
1+ (Con) 13.800,00 ₫
20+ (Con) 10.350,00 ₫
200+ (Con) 8.970,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PT

D906BR-R180
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.500,00 ₫
20+ (Con) 8.625,00 ₫
200+ (Con) 7.475,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PT

D906BR-R340
Số lượng Giá
1+ (Con) 71.300,00 ₫
10+ (Con) 53.475,00 ₫
50+ (Con) 46.345,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PT

D906BR-R380
Số lượng Giá
1+ (Con) 25.300,00 ₫
20+ (Con) 18.975,00 ₫
200+ (Con) 16.445,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PT

D906SB-R100
Số lượng Giá
1+ (Con) 157.300,00 ₫
5+ (Con) 117.975,00 ₫
20+ (Con) 102.245,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PT

D906SB-R116
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.900,00 ₫
50+ (Con) 2.925,00 ₫
500+ (Con) 2.535,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PT

D906SB-R120
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.900,00 ₫
20+ (Con) 13.425,00 ₫
200+ (Con) 11.635,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PT

D906SB-R140
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.000,00 ₫
50+ (Con) 4.500,00 ₫
500+ (Con) 3.900,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PT

D906SB-R180
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.900,00 ₫
50+ (Con) 2.925,00 ₫
500+ (Con) 2.535,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PT

D906SB-R340
Số lượng Giá
1+ (Con) 34.000,00 ₫
10+ (Con) 25.500,00 ₫
100+ (Con) 22.100,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PTCategory: Ốc Nhét Nước Lục Giác

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PT

D906SB-R380
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.000,00 ₫
50+ (Con) 6.750,00 ₫
500+ (Con) 5.850,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày