BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Xanh, Chống Nhiễu FTP 0.51 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC5E-F100B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,242,800 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Xanh, Chống Nhiễu - Có Dầu FTP 0.51 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC5E-F100BO
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,850,824 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Xám, Chống Nhiễu FTP 0.51 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC5E-F100PG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,293,469 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Trắng, Chống Nhiễu FTP 0.51 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC5E-F100W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,242,800 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Trắng, Chống Nhiễu - Có Dầu FTP 0.51 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC5E-F100WO
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 3,850,824 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Xanh, Chống Nhiễu FTP 0.51 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC5E-F10B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 1,012,362 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Trắng, Chống Nhiễu FTP 0.51 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC5E-F10W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 1,012,362 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Trắng UTP 0.51 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC5E-U10W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 809,687 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Xanh, Chống Nhiễu FTP 0.56 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC6-F100B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 4,154,839 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Xanh, Chống Nhiễu - Có Dầu FTP 0.56 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC6-F100BO
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 5,066,875 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Xám, Chống Nhiễu FTP 0.56 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC6-F100PG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 4,053,499 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Trắng, Chống Nhiễu FTP 0.56 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC6-F100W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 4,154,839 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Trắng, Chống Nhiễu - Có Dầu FTP 0.56 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC6-F100WO
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 5,066,875 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Xanh, Chống Nhiễu FTP 0.56 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC6-F10B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 1,408,592 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Trắng, Chống Nhiễu FTP 0.56 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC6-F10W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 1,408,592 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Mạng Nanoco Màu Trắng UTP 0.56 mm (4x305m)/Cuộn

Mã sản phẩm: NC6-U10W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 1,104,579 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Mã sản phẩm: NRG6-80BK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 689,095 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Trắng CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Mã sản phẩm: NRG6-80W
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 689,095 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Mã sản phẩm: NRG6-96BK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 830,968 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Dây Cáp Trục Đồng Nanoco Màu Đen, Có Dầu CR6 1.02 mm-200m/Cuộn

Mã sản phẩm: NRG6-96BKO
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 1,013,374 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.