BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

Size Ren

Size Ren

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Âm

Áp Suất Làm Việc

Vật Liệu

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Khối Lượng

Đầu Nối Nhựa

Đầu Nối Nhựa

Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK06-01

Mã sản phẩm: CK06-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 21,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK06-02

Mã sản phẩm: CK06-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 21,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK08-01

Mã sản phẩm: CK08-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 21,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK08-02

Mã sản phẩm: CK08-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 24,310 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK08-03

Mã sản phẩm: CK08-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK10-02

Mã sản phẩm: CK10-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK10-03

Mã sản phẩm: CK10-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK12-02

Mã sản phẩm: CK12-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK12-03

Mã sản phẩm: CK12-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Thẳng CDC CK12-04

Mã sản phẩm: CK12-04
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 34,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Ngã 3 Có Ren CDC FCK06

Mã sản phẩm: FCK06
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 34,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Ngã 3 Có Ren CDC FCK08

Mã sản phẩm: FCK08
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 35,860 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Ngã 3 Có Ren CDC FCK10

Mã sản phẩm: FCK10
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 40,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Ngã 3 Có Ren CDC FCK12

Mã sản phẩm: FCK12
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 44,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Cong CDC GCK06-01

Mã sản phẩm: GCK06-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 25,740 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Cong CDC GCK06-02

Mã sản phẩm: GCK06-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 27,170 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Đầu Nối Nhựa Cong CDC GCK08-01

Mã sản phẩm: GCK08-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 25,740 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Cong CDC GCK08-02

Mã sản phẩm: GCK08-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Cong CDC GCK08-03

Mã sản phẩm: GCK08-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 31,460 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Nhựa Cong CDC GCK10-02

Mã sản phẩm: GCK10-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 34,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.