BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

ORIFICE

Xuất Xứ

Phân Loại

Áp Suất Âm

Khối Lượng

Đầu Nối Khí Loại Nhỏ

Đầu Nối Khí Loại Nhỏ

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C03-M5

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C03-M5

MPN: PCC03M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 24,100.00
>=10  (Cái) 22,172.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C03-M6

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C03-M6

MPN: PCC03M6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 26,500.00
>=10  (Cái) 24,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C04-M5

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C04-M5

MPN: PCC04M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 21,700.00
>=10  (Cái) 19,964.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C04-M6

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C04-M6

MPN: PCC04M6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 24,100.00
>=10  (Cái) 22,172.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C06-M5

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C06-M5

MPN: PCC06M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,900.00
>=10  (Cái) 21,068.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C06-M6

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PC-C06-M6

MPN: PCC06M6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 24,100.00
>=10  (Cái) 22,172.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí giảm CDC thân nhỏ PG-C06-04

Đầu nối khí giảm CDC thân nhỏ PG-C06-04

MPN: PGC0604
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,500.00
>=10  (Cái) 18,860.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C03-M5

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C03-M5

MPN: PLC03M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 36,200.00
>=10  (Cái) 33,304.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C04-M5

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C04-M5

MPN: PLC04M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 30,200.00
>=10  (Cái) 27,784.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C04-M6

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C04-M6

MPN: PLC04M6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,400.00
>=10  (Cái) 28,888.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C06-M5

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C06-M5

MPN: PLC06M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,400.00
>=10  (Cái) 28,888.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C06-M6

Đầu nối khí CDC cong thân nhỏ PL-C06-M6

MPN: PLC06M6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 32,600.00
>=10  (Cái) 29,992.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thân nhỏ POC-C04-01

Đầu nối khí CDC thân nhỏ POC-C04-01

MPN: POCC0401
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 26,500.00
>=10  (Cái) 24,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thân nhỏ POC-C04-M5

Đầu nối khí CDC thân nhỏ POC-C04-M5

MPN: POCC04M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 30,200.00
>=10  (Cái) 27,784.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thân nhỏ POC-C06-01

Đầu nối khí CDC thân nhỏ POC-C06-01

MPN: POCC0601
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 27,700.00
>=10  (Cái) 25,484.00
>=20  (Cái) 24,930.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thân nhỏ POC-C06-M5

Đầu nối khí CDC thân nhỏ POC-C06-M5

MPN: POCC06M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,400.00
>=10  (Cái) 28,888.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PUC-C03

Đầu nối khí CDC thẳng thân nhỏ PUC-C03

MPN: PUCC03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,900.00
>=10  (Cái) 21,068.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC ngã 3 thân nhỏ PUT-C03

Đầu nối khí CDC ngã 3 thân nhỏ PUT-C03

MPN: PUTC03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,400.00
>=10  (Cái) 28,888.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày