BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Số Me

Kích Thước (l)

Đường Kính (Dc)

Đường Kính (Ds)

Xuất Xứ

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 1xC6

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 1xC6

MPN: L6230D010-6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 296,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 1.5xC6

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 1.5xC6

MPN: L6230D015-6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 259,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 2xC6

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 2xC6

MPN: L6230D020-6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 225,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 2.5xC6

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 2.5xC6

MPN: L6230D025-6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 224,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 3xC6

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 3xC6

MPN: L6230D030-6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 217,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 3.5xC8

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 3.5xC8

MPN: L6230D035-8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 217,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 4xC8

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 4xC8

MPN: L6230D040-8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 217,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 4.5xC8

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 4.5xC8

MPN: L6230D045-8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 217,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 5xC8

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 5xC8

MPN: L6230D050-8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 217,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 5.5xC8

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 5.5xC8

MPN: L6230D055-8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 217,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 6xC8

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 6xC8

MPN: L6230D060-8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 217,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 6.5xC10

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 6.5xC10

MPN: L6230D065-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 240,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 7xC10

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 7xC10

MPN: L6230D070-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 240,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 7.5xC10

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 7.5xC10

MPN: L6230D075-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 240,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 8xC10

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 8xC10

MPN: L6230D080-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 240,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 8.5xC10

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 8.5xC10

MPN: L6230D085-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 264,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 9xC10

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 9xC10

MPN: L6230D090-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 264,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 9.5xC10

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 9.5xC10

MPN: L6230D095-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 264,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 10xC10

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 10xC10

MPN: L6230D100-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 264,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 11xC12

Mũi phay Nachi 2me HSSCo không phủ 11xC12

MPN: L6230D110-12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 314,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày