MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Dao Phay Không Phủ

Dao Phay Không Phủ

Bản vẽ kỹ thuật
Đường Kính (D2)
Đường Kính (D1)
Chiều Dài (L2)
Chiều Dài (L1)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Vật Liệu

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6

E2401010
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 183.300,00 ₫
5+ (Mũi) 168.636,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6

E2401015
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 169.100,00 ₫
5+ (Mũi) 155.572,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6

E2401020
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 134.200,00 ₫
5+ (Mũi) 123.464,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6

E2401025
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 134.200,00 ₫
5+ (Mũi) 123.464,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6

E2401030
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 134.200,00 ₫
5+ (Mũi) 123.464,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8

E2401035
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 149.500,00 ₫
5+ (Mũi) 137.540,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8

E2401040
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 149.500,00 ₫
5+ (Mũi) 137.540,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8

E2401045
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 149.500,00 ₫
5+ (Mũi) 137.540,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 5.0xC8Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 5.0xC8

E2401050
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 149.500,00 ₫
5+ (Mũi) 137.540,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 5.5xC8Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 5.5xC8

E2401055
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 149.500,00 ₫
5+ (Mũi) 137.540,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 6.0xC8Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 6.0xC8

E2401060
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 149.500,00 ₫
5+ (Mũi) 137.540,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 6.5xC10Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 6.5xC10

E2401065
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 169.100,00 ₫
5+ (Mũi) 155.572,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 7.0xC10Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 7.0xC10

E2401070
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 169.100,00 ₫
5+ (Mũi) 155.572,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 7.5xC10Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 7.5xC10

E2401075
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 169.100,00 ₫
5+ (Mũi) 155.572,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 8.0xC10Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 8.0xC10

E2401080
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 169.100,00 ₫
5+ (Mũi) 155.572,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 8.5xC10Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 8.5xC10

E2401085
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 183.300,00 ₫
5+ (Mũi) 168.636,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 9.0xC10Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 9.0xC10

E2401090
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 183.300,00 ₫
5+ (Mũi) 168.636,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 9.5xC10Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 9.5xC10

E2401095
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 183.300,00 ₫
5+ (Mũi) 168.636,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 10xC10Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 10xC10

E2401100
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 183.300,00 ₫
5+ (Mũi) 168.636,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 10.5xC12Danh mục: Dao Phay Không Phủ

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 10.5xC12

E2401105
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 255.300,00 ₫
2+ (Mũi) 234.876,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày