BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 630A (BT3-1600P/30630E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 630A (BT3-1600P/30630E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-30630E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 138,318,400
2+ 131,402,480
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 800A (BT3-1600P/30800E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 800A (BT3-1600P/30800E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-30800E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 138,353,600
2+ 131,435,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1000A (BT3-1600P/31000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1000A (BT3-1600P/31000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-31000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 142,334,500
2+ 135,217,775
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1250A (BT3-1600P/31250E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1250A (BT3-1600P/31250E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-31250E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 85,463,400
2+ 81,190,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1600A (BT3-1600P/31600E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1600A (BT3-1600P/31600E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-31600E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 92,558,400
2+ 87,930,480
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 630A (BT3-1600P/40630E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 630A (BT3-1600P/40630E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-40630E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,348,400
2+ 159,930,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 800A (BT3-1600P/40800E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 800A (BT3-1600P/40800E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-40800E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,348,400
2+ 159,930,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1000A (BT3-1600P/41000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1000A (BT3-1600P/41000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-41000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 176,995,500
2+ 168,145,725
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1250A (BT3-1600P/41250E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1250A (BT3-1600P/41250E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-41250E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 97,091,500
2+ 92,236,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1600A (BT3-1600P/41600E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1600A (BT3-1600P/41600E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-41600E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 108,724,000
2+ 103,287,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 2000A (BT3-2500P/32000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 2000A (BT3-2500P/32000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-2500P-32000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 100,227,600
2+ 95,216,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 2500A (BT3-2500P/32500E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 2500A (BT3-2500P/32500E) Loại Cố Định

MPN: BT3-2500P-32500E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 121,247,500
2+ 115,185,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 2000A (BT3-2500P/42000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 2000A (BT3-2500P/42000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-2500P-42000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 113,870,900
2+ 108,177,355
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 2500A (BT3-2500P/42500E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 2500A (BT3-2500P/42500E) Loại Cố Định

MPN: BT3-2500P-42500E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 136,210,800
2+ 129,400,260
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 3200A (BT3-4000P/33200E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 3200A (BT3-4000P/33200E) Loại Cố Định

MPN: BT3-4000P-33200E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 148,849,800
2+ 141,407,310
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 4000A (BT3-4000P/34000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 4000A (BT3-4000P/34000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-4000P-34000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 276,959,100
2+ 263,111,145
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 3200A (BT3-4000P/43200E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 3200A (BT3-4000P/43200E) Loại Cố Định

MPN: BT3-4000P-43200E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 166,138,500
2+ 157,831,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 4000A (BT3-4000P/44000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 4000A (BT3-4000P/44000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-4000P-44000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 329,223,400
2+ 312,762,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 5000A (BT3-6300P/35000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 5000A (BT3-6300P/35000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-6300P-35000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 473,325,600
2+ 449,659,320
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 6300A (BT3-6300P/36300E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 6300A (BT3-6300P/36300E) Loại Cố Định

MPN: BT3-6300P-36300E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 514,262,100
2+ 488,548,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày