BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Kiểu Vòng Bi

Phân Loại

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Vật Liệu

Tấm Chắn

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc - Nachi

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc - Nachi

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (10x26x8) 6000-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (10x26x8) 6000-2NSE9CM

MPN: 6000-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 48,070
10+ 45,667
20+ 43,263
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (12x28x8) 6001-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (12x28x8) 6001-2NSE9CM

MPN: 6001-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 48,840
10+ 46,398
20+ 43,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (15x32x9) 6002-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (15x32x9) 6002-2NSE9CM

MPN: 6002-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 52,250
10+ 49,638
20+ 47,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (17x35x10) 6003-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (17x35x10) 6003-2NSE9CM

MPN: 6003-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 62,260
10+ 59,147
20+ 56,034
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (20x42x12) 6004-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (20x42x12) 6004-2NSE9CM

MPN: 6004-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 72,380
10+ 68,761
20+ 65,142
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (25x47x12) 6005-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (25x47x12) 6005-2NSE9CM

MPN: 6005-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,500
10+ 78,375
20+ 74,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (30x55x13) 6006-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (30x55x13) 6006-2NSE9CM

MPN: 6006-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 100,980
10+ 95,931
20+ 90,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (35x62x14) 6007-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (35x62x14) 6007-2NSE9CM

MPN: 6007-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 114,510
2+ 108,785
10+ 103,059
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (40x68x15) 6008-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (40x68x15) 6008-2NSE9CM

MPN: 6008-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,410
2+ 159,990
10+ 151,569
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (45x75x16) 6009-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (45x75x16) 6009-2NSE9CM

MPN: 6009-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 210,430
2+ 199,909
4+ 189,387
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (50x80x16) 6010-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (50x80x16) 6010-2NSE9CM

MPN: 6010-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,900
2+ 207,955
4+ 197,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (55x90x18) 6011-2NSE

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (55x90x18) 6011-2NSE

MPN: 6011-2NSE
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 319,880
2+ 303,886
4+ 287,892
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (10x30x9) 6200-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (10x30x9) 6200-2NSE9CM

MPN: 6200-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 43,780
25+ 41,591
50+ 39,402
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (12x32x10) 6201-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (12x32x10) 6201-2NSE9CM

MPN: 6201-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 43,780
25+ 41,591
50+ 39,402
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (15x35x11) 6202-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (15x35x11) 6202-2NSE9CM

MPN: 6202-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,490
10+ 47,966
20+ 45,441
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (17x40x12) 6203-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (17x40x12) 6203-2NSE9CM

MPN: 6203-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 53,900
10+ 51,205
20+ 48,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (20x47x14) 6204-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (20x47x14) 6204-2NSE9CM

MPN: 6204-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 65,670
10+ 62,387
20+ 59,103
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (25x52x15) 6205-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (25x52x15) 6205-2NSE9CM

MPN: 6205-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 99,440
10+ 94,468
20+ 89,496
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (30x62x16) 6206-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (30x62x16) 6206-2NSE9CM

MPN: 6206-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 106,040
10+ 100,738
20+ 95,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (35x72x17) 6207-2NSE9CM

Vòng Bi Có Rãnh Sâu - Hai Nắp Tiếp Xúc Nachi (35x72x17) 6207-2NSE9CM

MPN: 6207-2NSE9CM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 159,940
2+ 151,943
10+ 143,946
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày