MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Supper Ultra Low Head - Tor

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Size Ren
Chiều Dài

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE10-16Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE10-16

MP123C10-16
Số lượng Giá
1+ (Con) 23.200,00 ₫
20+ (Con) 17.400,00 ₫
200+ (Con) 12.760,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE10-20Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE10-20

MP123C10-20
Số lượng Giá
1+ (Con) 23.200,00 ₫
20+ (Con) 17.400,00 ₫
200+ (Con) 12.760,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE10-25Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE10-25

MP123C10-25
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.800,00 ₫
20+ (Con) 18.600,00 ₫
200+ (Con) 13.640,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE10-30Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE10-30

MP123C10-30
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.800,00 ₫
20+ (Con) 18.600,00 ₫
200+ (Con) 13.640,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-10Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-10

MP123C2-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-12Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-12

MP123C2-12
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-3Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-3

MP123C2-3
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-4Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-4

MP123C2-4
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-5Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-5

MP123C2-5
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-6Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-6

MP123C2-6
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-8Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2-8

MP123C2-8
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-10Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-10

MP123C2.5-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-12Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-12

MP123C2.5-12
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-4Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-4

MP123C2.5-4
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-5Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-5

MP123C2.5-5
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-6Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-6

MP123C2.5-6
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-8Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE2.5-8

MP123C2.5-8
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE3-10Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE3-10

MP123C3-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE3-12Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE3-12

MP123C3-12
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE3-4Category: Supper Ultra Low Head - Tor

Vít Mũ Mỏng Đầu Sao CBSTSE3-4

MP123C3-4
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
100+ (Con) 5.025,00 ₫
1000+ (Con) 3.685,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày