MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Supper Ultra Low Head

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Size Ren
Chiều Dài

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-10Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-10

MP122A2-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.100,00 ₫
50+ (Con) 8.325,00 ₫
500+ (Con) 6.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-3Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-3

MP122A2-3
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.100,00 ₫
50+ (Con) 8.325,00 ₫
500+ (Con) 6.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-4Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-4

MP122A2-4
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.100,00 ₫
50+ (Con) 8.325,00 ₫
500+ (Con) 6.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-5Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-5

MP122A2-5
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.100,00 ₫
50+ (Con) 8.325,00 ₫
500+ (Con) 6.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-6Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-6

MP122A2-6
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.100,00 ₫
50+ (Con) 8.325,00 ₫
500+ (Con) 6.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-8Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2-8

MP122A2-8
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.100,00 ₫
50+ (Con) 8.325,00 ₫
500+ (Con) 6.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-10Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-10

MP122A2.5-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-12Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-12

MP122A2.5-12
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-3Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-3

MP122A2.5-3
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-4Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-4

MP122A2.5-4
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-5Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-5

MP122A2.5-5
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-6Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-6

MP122A2.5-6
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-8Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR2.5-8

MP122A2.5-8
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-10Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-10

MP122A3-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-12Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-12

MP122A3-12
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-16Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-16

MP122A3-16
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-5Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-5

MP122A3-5
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-6Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-6

MP122A3-6
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-8Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR3-8

MP122A3-8
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR4-10Category: Supper Ultra Low Head

Vít Mũ Mỏng Đầu Lục Giác CBSTSR4-10

MP122A4-10
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 7.875,00 ₫
500+ (Con) 5.775,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày