MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ốc Vít Siêu Nhỏ

Small diameter micro fasteners for many applications, in a range of finishes with many stocked in stainless steel for excellent anti-corrosion properties. Size: M1.6, M2, M2.5, M3, M4, M5

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Tiêu Chuẩn