BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

∅D

Xuất Xứ

Phân Loại

Vật Liệu

Áp Suất Âm

Đầu Nối Khí Nhựa

Đầu Nối Khí Nhựa

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-01

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-01

MPN: CK06-01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 17,300.00
>=10  (Cái) 15,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK06-02

MPN: CK06-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 17,300.00
>=10  (Cái) 15,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-01

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-01

MPN: CK08-01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 17,300.00
>=10  (Cái) 15,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-02

MPN: CK08-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 18,500.00
>=10  (Cái) 16,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK08-03

MPN: CK08-03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,200.00
>=10  (Cái) 19,980.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-02

MPN: CK10-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,200.00
>=10  (Cái) 19,980.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK10-03

MPN: CK10-03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,200.00
>=10  (Cái) 19,980.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-02

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-02

MPN: CK12-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,200.00
>=10  (Cái) 19,980.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-03

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-03

MPN: CK12-03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,200.00
>=10  (Cái) 19,980.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-04

Đầu nối nhựa CDC thẳng CK12-04

MPN: CK12-04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 27,200.00
>=10  (Cái) 24,480.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK06

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK06

MPN: FCK06
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 24,700.00
>=10  (Cái) 22,230.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK08

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK08

MPN: FCK08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 28,400.00
>=10  (Cái) 25,560.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK10

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK10

MPN: FCK10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 30,900.00
>=10  (Cái) 27,810.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK12

Đầu nối ngã 3 nhựa ren CDC FCK12

MPN: FCK12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 34,600.00
>=10  (Cái) 31,140.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-01

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-01

MPN: GCK06-01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 19,800.00
>=10  (Cái) 17,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK06-02

MPN: GCK06-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 19,800.00
>=10  (Cái) 17,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Tồn kho: 30 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-01

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-01

MPN: GCK08-01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 19,800.00
>=10  (Cái) 17,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-02

MPN: GCK08-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,200.00
>=10  (Cái) 19,980.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-03

Đầu nối nhựa CDC cong GCK08-03

MPN: GCK08-03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 24,700.00
>=10  (Cái) 22,230.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối nhựa CDC cong GCK10-02

Đầu nối nhựa CDC cong GCK10-02

MPN: GCK10-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 27,200.00
>=10  (Cái) 24,480.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày