BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đầu Nối Dây Terminal

Đầu Nối Dây Terminal

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-3A-4mm2

Mã sản phẩm: TBS-003A-04-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,705 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-6A-6mm2

Mã sản phẩm: TBS-006A-06-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,738 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-10A-10mm2

Mã sản phẩm: TBS-010A-10-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,159 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-16A-12mm2

Mã sản phẩm: TBS-016A-12-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 30,492 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-20A-14mm2

Mã sản phẩm: TBS-020A-14-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,355 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-30A-16mm2

Mã sản phẩm: TBS-030A-16-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 41,842 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-60A-25mm2

Mã sản phẩm: TBS-060A-25-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,580 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-80A-35mm2

Mã sản phẩm: TBS-080A-35-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,531 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-100A-40mm2

Mã sản phẩm: TBS-100A-40-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 182,783 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-3A-4mm2

Mã sản phẩm: TBSU-003A-04-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 9,317 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-6A-6mm2

Mã sản phẩm: TBSU-006A-06-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,689 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-10A-10mm2

Mã sản phẩm: TBSU-010A-10-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,738 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-16A-12mm2

Mã sản phẩm: TBSU-016A-12-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 18,973 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-20A-14mm2

Mã sản phẩm: TBSU-020A-14-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,159 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-30A-16mm2

Mã sản phẩm: TBSU-030A-16-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 23,885 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-60A-25mm2

Mã sản phẩm: TBSU-060A-25-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 43,366 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-80A-35mm2

Mã sản phẩm: TBSU-080A-35-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,607 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-100A-40mm2

Mã sản phẩm: TBSU-100A-40-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 78,940 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.