BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Linh Kiện Lắp Ghép - Kẹp Chặt

Linh Kiện Lắp Ghép - Kẹp Chặt

Keo loctite 222 (50ml)

Keo loctite 222 (50ml)

MPN: 1502LOC222-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 242 (50ml)

Keo loctite 242 (50ml)

MPN: 1502LOC242-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 243 (50ml)

Keo loctite 243 (50ml)

MPN: 1502LOC243-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Tồn kho: 9 chai có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Keo loctite 262 (50ml)

Keo loctite 262 (50ml)

MPN: 1502LOC262-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 263 (50ml)

Keo loctite 263 (50ml)

MPN: 1502LOC263-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 270 (50ml)

Keo loctite 270 (50ml)

MPN: 1502LOC270-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 272 (50ml)

Keo loctite 272 (50ml)

MPN: 1502LOC272-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 290 (50ml)

Keo loctite 290 (50ml)

MPN: 1502LOC290-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 380 (50ml)

Keo loctite 380 (50ml)

MPN: 1502LOC380-50
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 401 (20g)

Keo loctite 401 (20g)

MPN: 1502LOC401-20
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 96,800
5+ 87,120
10+ 82,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Tồn kho: 10 chai có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Keo loctite 406 (20g)

Keo loctite 406 (20g)

MPN: 1502LOC406-20
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 96,800
5+ 87,120
10+ 82,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 495 (20g)

Keo loctite 495 (20g)

MPN: 1502LOC495-20
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 96,800
5+ 87,120
10+ 82,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 496 (20g)

Keo loctite 496 (20g)

MPN: 1502LOC496-20
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 96,800
5+ 87,120
10+ 82,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 510 (50ml)

Keo loctite 510 (50ml)

MPN: 1502LOC510-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 515 (50ml)

Keo loctite 515 (50ml)

MPN: 1502LOC515-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 518 (50ml)

Keo loctite 518 (50ml)

MPN: 1502LOC518-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 542 (50ml)

Keo loctite 542 (50ml)

MPN: 1502LOC542-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Tồn kho: 5 chai có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Keo loctite 545 (50ml)

Keo loctite 545 (50ml)

MPN: 1502LOC545-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 565 (50ml)

Keo loctite 565 (50ml)

MPN: 1502LOC565-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 567 (50ml)

Keo loctite 567 (50ml)

MPN: 1502LOC567-50
Mua với số lượng
(Chai)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,800
5+ 186,120
10+ 175,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày