BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.5

MPN: 1103N1015
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 31,625
10+ 30,044
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.0

MPN: 1103N1020
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 31,625
10+ 30,044
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.5

MPN: 1103N1025
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 31,625
10+ 30,044
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.0

MPN: 1103N1030
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 31,625
10+ 30,044
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.2

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.2

MPN: 1103N1032
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 37,950
10+ 36,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.4

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.4

MPN: 1103N1034
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 37,950
10+ 36,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.5

MPN: 1103N1035
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 37,950
10+ 36,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.0

MPN: 1103N1040
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,275
10+ 42,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.5

MPN: 1103N1045
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 53,130
10+ 50,474
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.0

MPN: 1103N1050
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 61,984
10+ 58,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.5

MPN: 1103N1055
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 70,840
10+ 67,298
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.0

MPN: 1103N1060
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 80,960
10+ 76,912
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.5

MPN: 1103N1065
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 92,345
10+ 87,728
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.0

MPN: 1103N1070
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,996
10+ 99,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.5

MPN: 1103N1075
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 142,945
10+ 135,798
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.0

MPN: 1103N1080
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 132,826
5+ 126,185
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.5

MPN: 1103N1085
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,270
5+ 141,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.0

MPN: 1103N1090
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,510
5+ 161,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.5

MPN: 1103N1095
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 192,280
5+ 182,666
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.0

MPN: 1103N1100
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 215,049
5+ 204,296
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày