BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.2

MPN: 1103N0122
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,350
2+ 228,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.3

MPN: 1103N0123
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,350
2+ 228,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.4

MPN: 1103N0124
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,350
2+ 228,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.5

MPN: 1103N0125
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,350
2+ 228,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.6

MPN: 1103N0126
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 259,325
2+ 246,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.7

MPN: 1103N0127
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 259,325
2+ 246,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.8

MPN: 1103N0128
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 259,325
2+ 246,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.9

MPN: 1103N0129
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 259,325
2+ 246,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.0

MPN: 1103N0130
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 259,325
2+ 246,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.5

MPN: 1103N0135
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 504,735
2+ 479,499
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.7

MPN: 1103N0137
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 504,735
2+ 479,499
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.0

MPN: 1103N0140
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 551,540
2+ 523,963
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.5

MPN: 1103N0145
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 551,540
2+ 523,963
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.0

MPN: 1103N0150
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 581,900
2+ 552,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.5

MPN: 1103N0155
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 581,900
2+ 552,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.0

MPN: 1103N0160
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 647,681
2+ 615,297
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.5

MPN: 1103N0165
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 671,715
2+ 638,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.0

MPN: 1103N0170
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 759,001
2+ 721,051
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.5

MPN: 1103N0175
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 759,001
2+ 721,051
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.0

MPN: 1103N1010
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 31,625
10+ 30,044
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày