BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.2

MPN: 1103N0102
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,510
5+ 161,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.3

MPN: 1103N0103
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,510
5+ 161,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.4

MPN: 1103N0104
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,510
5+ 161,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.5

MPN: 1103N0105
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,510
5+ 161,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.6

MPN: 1103N0106
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,810
5+ 185,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.7

MPN: 1103N0107
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,810
5+ 185,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.8

MPN: 1103N0108
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,810
5+ 185,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.9

MPN: 1103N0109
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,810
5+ 185,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.0

MPN: 1103N0110
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,810
5+ 185,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.1

MPN: 1103N0111
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 206,195
5+ 195,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.2

MPN: 1103N0112
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 206,195
5+ 195,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.3

MPN: 1103N0113
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 206,195
5+ 195,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.4

MPN: 1103N0114
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 206,195
5+ 195,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.5

MPN: 1103N0115
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 206,195
5+ 195,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.6

MPN: 1103N0116
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 216,316
5+ 205,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.7

MPN: 1103N0117
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 216,316
5+ 205,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.8

MPN: 1103N0118
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 216,316
5+ 205,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.9

MPN: 1103N0119
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 216,316
5+ 205,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.0

MPN: 1103N0120
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,316
5+ 205,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.1

MPN: 1103N0121
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,350
2+ 228,333
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày