BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.2

MPN: 1103N0082
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,996
5+ 99,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.3

MPN: 1103N0083
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,996
5+ 99,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.4

MPN: 1103N0084
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,996
5+ 99,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.5

MPN: 1103N0085
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,996
5+ 99,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.6

MPN: 1103N0086
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 116,380
5+ 110,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.7

MPN: 1103N0087
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 116,380
5+ 110,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.8

MPN: 1103N0088
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 116,380
5+ 110,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.9

MPN: 1103N0089
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 116,380
5+ 110,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.0

MPN: 1103N0090
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 116,380
5+ 110,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.1

MPN: 1103N0091
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 135,355
5+ 128,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.2

MPN: 1103N0092
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 135,355
5+ 128,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.3

MPN: 1103N0093
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 135,355
5+ 128,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.4

MPN: 1103N0094
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 135,355
5+ 128,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.5

MPN: 1103N0095
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 135,355
5+ 128,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.6

MPN: 1103N0096
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,270
5+ 141,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.7

MPN: 1103N0097
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,270
5+ 141,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.8

MPN: 1103N0098
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,270
5+ 141,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D9.9

MPN: 1103N0099
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,270
5+ 141,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.0

MPN: 1103N0100
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,270
5+ 141,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.1

MPN: 1103N0101
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,510
5+ 161,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày