BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.2

MPN: 1103N0062
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,515
10+ 61,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.3

MPN: 1103N0063
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,515
10+ 61,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.4

MPN: 1103N0064
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,515
10+ 61,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.5

MPN: 1103N0065
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,515
10+ 61,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.6

MPN: 1103N0066
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,370
10+ 69,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.7

MPN: 1103N0067
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,370
10+ 69,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.8

MPN: 1103N0068
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,370
10+ 69,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.9

MPN: 1103N0069
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,370
10+ 69,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.0

MPN: 1103N0070
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,370
10+ 69,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.1

MPN: 1103N0071
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,225
10+ 78,114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.2

MPN: 1103N0072
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,225
10+ 78,114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.3

MPN: 1103N0073
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,225
10+ 78,114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.4

MPN: 1103N0074
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,225
10+ 78,114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.5

MPN: 1103N0075
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,225
10+ 78,114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.6

MPN: 1103N0076
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,081
10+ 86,527
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.7

MPN: 1103N0077
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,081
10+ 86,527
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.8

MPN: 1103N0078
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,081
10+ 86,527
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.9

MPN: 1103N0079
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,081
10+ 86,527
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.0

MPN: 1103N0080
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,081
5+ 86,527
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.1

MPN: 1103N0081
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,996
5+ 99,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày