BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.2

MPN: 1103N0042
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 37,950
10+ 36,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.3

MPN: 1103N0043
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 37,950
10+ 36,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.4

MPN: 1103N0044
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 37,950
10+ 36,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.5

MPN: 1103N0045
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 37,950
10+ 36,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.6

MPN: 1103N0046
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,275
10+ 42,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.7

MPN: 1103N0047
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,275
10+ 42,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.8

MPN: 1103N0048
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,275
10+ 42,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D4.9

MPN: 1103N0049
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,275
10+ 42,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.0

MPN: 1103N0050
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,275
10+ 42,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.1

MPN: 1103N0051
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,600
10+ 48,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.2

MPN: 1103N0052
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,600
10+ 48,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.3

MPN: 1103N0053
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,600
10+ 48,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.4

MPN: 1103N0054
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,600
10+ 48,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.5

MPN: 1103N0055
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,600
10+ 48,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.6

MPN: 1103N0056
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,190
10+ 55,281
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.7

MPN: 1103N0057
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,190
10+ 55,281
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.8

MPN: 1103N0058
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,190
10+ 55,281
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D5.9

MPN: 1103N0059
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,190
10+ 55,281
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.0

MPN: 1103N0060
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,190
10+ 55,281
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.1

MPN: 1103N0061
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,515
10+ 61,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày