BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan Thượng Hải D6.0

Mũi Khoan Thượng Hải D6.0

MPN: 1103SH0060
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,873
10+ 19,829
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.2

Mũi Khoan Thượng Hải D6.2

MPN: 1103SH0062
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,047
10+ 23,795
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.3

Mũi Khoan Thượng Hải D6.3

MPN: 1103SH0063
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,047
10+ 23,795
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.5

Mũi Khoan Thượng Hải D6.5

MPN: 1103SH0065
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,047
10+ 23,795
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.7

Mũi Khoan Thượng Hải D6.7

MPN: 1103SH0067
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,830
10+ 26,439
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.0

Mũi Khoan Thượng Hải D7.0

MPN: 1103SH0070
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,830
10+ 26,439
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.2

Mũi Khoan Thượng Hải D7.2

MPN: 1103SH0072
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,788
10+ 33,048
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.5

Mũi Khoan Thượng Hải D7.5

MPN: 1103SH0075
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,788
10+ 33,048
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.6

Mũi Khoan Thượng Hải D7.6

MPN: 1103SH0076
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,354
10+ 38,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.7

Mũi Khoan Thượng Hải D7.7

MPN: 1103SH0077
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,354
10+ 38,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.8

Mũi Khoan Thượng Hải D7.8

MPN: 1103SH0078
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,354
10+ 38,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D8.0

Mũi Khoan Thượng Hải D8.0

MPN: 1103SH0080
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 40,354
5+ 38,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D8.2

Mũi Khoan Thượng Hải D8.2

MPN: 1103SH0082
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,528
5+ 42,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D8.5

Mũi Khoan Thượng Hải D8.5

MPN: 1103SH0085
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 44,528
5+ 42,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D8.7

Mũi Khoan Thượng Hải D8.7

MPN: 1103SH0087
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 55,660
5+ 52,877
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D9.0

Mũi Khoan Thượng Hải D9.0

MPN: 1103SH0090
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 55,660
5+ 52,877
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D9.5

Mũi Khoan Thượng Hải D9.5

MPN: 1103SH0095
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 61,226
5+ 58,165
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D10.0

Mũi Khoan Thượng Hải D10.0

MPN: 1103SH0100
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 61,226
5+ 58,165
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D10.5

Mũi Khoan Thượng Hải D10.5

MPN: 1103SH0105
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 66,792
5+ 63,452
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D11.0

Mũi Khoan Thượng Hải D11.0

MPN: 1103SH0110
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 75,141
5+ 71,384
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày