BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bề Dày (t)

Loại Sản Phẩm

Phe Gài (Retaining ring)

Phe Gài (Retaining ring)

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.2

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.2

MPN: C10R012
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
500+ 686
5000+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 400 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.5

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.5

MPN: C10R015
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
500+ 686
5000+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.9

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D1.9

MPN: C10R019
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 891
500+ 686
5000+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 770 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D2.3

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D2.3

MPN: C10R023
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,040
500+ 800
5000+ 748
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3850 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D3.2

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D3.2

MPN: C10R032
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,188
500+ 915
5000+ 855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D4

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D4

MPN: C10R040
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,337
500+ 1,029
5000+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1900 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D5

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D5

MPN: C10R050
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,634
200+ 1,258
2000+ 1,176
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 7405 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D6

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D6

MPN: C10R060
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,782
200+ 1,372
2000+ 1,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1050 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D7

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D7

MPN: C10R070
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,931
200+ 1,486
2000+ 1,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 7330 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D8

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D8

MPN: C10R080
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,228
200+ 1,715
2000+ 1,604
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 6870 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D9

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D9

MPN: C10R090
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,525
200+ 1,944
2000+ 1,818
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 5715 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D10

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D10

MPN: C10R100
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,119
200+ 2,401
2000+ 2,245
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 6155 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D12

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D12

MPN: C10R120
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,713
200+ 2,859
2000+ 2,673
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1745 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D15

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D15

MPN: C10R150
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 4,010
200+ 3,087
2000+ 2,887
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 696 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D19

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D19

MPN: C10R190
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 9,653
100+ 7,432
1000+ 6,950
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 100 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D24

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D24

MPN: C10R240
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 12,920
100+ 9,948
1000+ 9,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 159 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D30

Phe Trục Thép Chữ E DIN6799 D30

MPN: C10R300
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 23,760
50+ 18,295
500+ 17,107
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 95 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D2.3, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D2.3, Inox 420

MPN: C30R023
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,376
200+ 1,830
2000+ 1,711
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1170 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D3.2, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D3.2, Inox 420

MPN: C30R032
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,772
200+ 2,134
2000+ 1,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 650 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D4, Inox 420

Vòng Phe Chặn Ngoài Chữ E Trục D4, Inox 420

MPN: C30R040
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,168
200+ 2,439
2000+ 2,281
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 770 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết