BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Mũi Khoét

Mũi Khoét

Khoét Hợp Kim TL 12

Khoét Hợp Kim TL 12

MPN: 1129TL012
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 44,100.00
>=10  (Cái) 39,690.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 13

Khoét Hợp Kim TL 13

MPN: 1129TL013
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 47,800.00
>=10  (Cái) 43,020.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 14

Khoét Hợp Kim TL 14

MPN: 1129TL014
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 51,300.00
>=5  (Cái) 46,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 15

Khoét Hợp Kim TL 15

MPN: 1129TL015
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 55,000.00
>=5  (Cái) 49,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 16

Khoét Hợp Kim TL 16

MPN: 1129TL016
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 58,700.00
>=5  (Cái) 52,830.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 17

Khoét Hợp Kim TL 17

MPN: 1129TL017
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 62,400.00
>=5  (Cái) 56,160.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 18

Khoét Hợp Kim TL 18

MPN: 1129TL018
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 66,100.00
>=5  (Cái) 59,490.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 19

Khoét Hợp Kim TL 19

MPN: 1129TL019
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 69,800.00
>=5  (Cái) 62,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 20

Khoét Hợp Kim TL 20

MPN: 1129TL020
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 73,400.00
>=5  (Cái) 66,060.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 21

Khoét Hợp Kim TL 21

MPN: 1129TL021
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 77,100.00
>=5  (Cái) 69,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 22

Khoét Hợp Kim TL 22

MPN: 1129TL022
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 80,800.00
>=5  (Cái) 72,720.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 24

Khoét Hợp Kim TL 24

MPN: 1129TL024
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 88,200.00
>=5  (Cái) 79,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 25

Khoét Hợp Kim TL 25

MPN: 1129TL025
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 91,900.00
>=5  (Cái) 82,710.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 26

Khoét Hợp Kim TL 26

MPN: 1129TL026
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 95,400.00
>=5  (Cái) 85,860.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 27

Khoét Hợp Kim TL 27

MPN: 1129TL027
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 99,100.00
>=5  (Cái) 89,190.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 28

Khoét Hợp Kim TL 28

MPN: 1129TL028
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 102,800.00
>=5  (Cái) 92,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 29

Khoét Hợp Kim TL 29

MPN: 1129TL029
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 106,500.00
>=5  (Cái) 95,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 30

Khoét Hợp Kim TL 30

MPN: 1129TL030
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 110,200.00
>=5  (Cái) 99,180.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 31

Khoét Hợp Kim TL 31

MPN: 1129TL031
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 113,800.00
>=5  (Cái) 102,420.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khoét Hợp Kim TL 32

Khoét Hợp Kim TL 32

MPN: 1129TL032
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 117,500.00
>=5  (Cái) 105,750.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày