BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Khả Năng Truyền Lực

Khe Dán (Max)

Lực Khóa

Thời Gian Khô

Bắt Đầu Cứng

Keo Khóa Ren Loctite

Keo Khóa Ren Loctite

Keo loctite 222 (50ml)

Keo loctite 222 (50ml)

MPN: 1502LOC222-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 242 (50ml)

Keo loctite 242 (50ml)

MPN: 1502LOC242-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 243 (50ml)

Keo loctite 243 (50ml)

MPN: 1502LOC243-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Tồn kho: 3 chai có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Keo loctite 262 (50ml)

Keo loctite 262 (50ml)

MPN: 1502LOC262-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 263 (50ml)

Keo loctite 263 (50ml)

MPN: 1502LOC263-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 270 (50ml)

Keo loctite 270 (50ml)

MPN: 1502LOC270-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 272 (50ml)

Keo loctite 272 (50ml)

MPN: 1502LOC272-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 290 (50ml)

Keo loctite 290 (50ml)

MPN: 1502LOC290-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 380 (50ml)

Keo loctite 380 (50ml)

MPN: 1502LOC380-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 188,000.00
>=5  (Con) 169,200.00
>=10  (Con) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 401 (20g)

Keo loctite 401 (20g)

MPN: 1502LOC401-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 88,000.00
>=5  (Chai) 79,200.00
>=10  (Chai) 74,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 406 (20g)

Keo loctite 406 (20g)

MPN: 1502LOC406-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 88,000.00
>=5  (Chai) 79,200.00
>=10  (Chai) 74,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 495 (20g)

Keo loctite 495 (20g)

MPN: 1502LOC495-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 88,000.00
>=5  (Chai) 79,200.00
>=10  (Chai) 74,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 496 (20g)

Keo loctite 496 (20g)

MPN: 1502LOC496-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 88,000.00
>=5  (Chai) 79,200.00
>=10  (Chai) 74,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 510 (50ml)

Keo loctite 510 (50ml)

MPN: 1502LOC510-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 515 (50ml)

Keo loctite 515 (50ml)

MPN: 1502LOC515-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 518 (50ml)

Keo loctite 518 (50ml)

MPN: 1502LOC518-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 542 (50ml)

Keo loctite 542 (50ml)

MPN: 1502LOC542-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 545 (50ml)

Keo loctite 545 (50ml)

MPN: 1502LOC545-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 565 (50ml)

Keo loctite 565 (50ml)

MPN: 1502LOC565-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 567 (50ml)

Keo loctite 567 (50ml)

MPN: 1502LOC567-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày