BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính

Đường Kính

Chiều Dài

Chiều Dài

Xử Lý Bề Mặt

Điện Áp Hàn

Dòng Hàn

Thương Hiệu

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (25kg/Hộp)

Mã sản phẩm: EL12-1.2-025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 1,058,499 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (200kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-1.2-200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 8,990,001 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (400kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-1.2-400
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 17,979,999 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (25kg/Hộp)

Mã sản phẩm: EL12-1.6-025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 1,058,499 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (200kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-1.6-200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 8,990,001 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (400kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-1.6-400
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 17,979,999 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (25kg/Hộp)

Mã sản phẩm: EL12-2.0-025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 1,058,499 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (200kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-2.0-200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 8,990,001 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (400kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-2.0-400
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 17,979,999 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (25kg/Hộp)

Mã sản phẩm: EL12-2.4-025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 1,022,250 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (125kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-2.4-125
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 5,111,249 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (350kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-2.4-350
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 14,311,499 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (25kg/Hộp)

Mã sản phẩm: EL12-3.2-025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 1,022,250 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (125kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-3.2-125
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 5,111,249 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (350kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-3.2-350
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 14,311,499 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (25kg/Hộp)

Mã sản phẩm: EL12-4.0-025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 1,022,250 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (125kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-4.0-125
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 5,111,249 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (350kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EL12-4.0-350
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 14,311,499 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (25kg/Hộp)

Mã sản phẩm: EM12K-1.2-025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Hộp
Giá online: 1,156,375 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (200kg/Thùng)

Mã sản phẩm: EM12K-1.2-200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Thùng
Giá online: 9,773,001 đ / Thùng
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.