Loading...

Mũi Taro - Lỗ Thông

Mũi Taro - Lỗ Thông khi gia công sẽ cuộn phoi lại và đẩy xuống phía dưới, mũi taro lỗ thông thường dùng để taro bằng tay, được dùng kết hợp với tay quay taro.

1141 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M1.2x0.25

Giá: 247,542 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 247,542 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M1.7x0.35

Giá: 181,313 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 181,313 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M2x0.4

Giá: 156,944 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 156,944 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M2.3x0.4

Giá: 156,944 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 156,944 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M2.5x0.45

Giá: 132,458 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 132,458 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M2.6x0.45

Giá: 118,582 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 118,582 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M3x0.5

Giá: 108,088 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 108,088 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M3.5x0.6

Giá: 108,088 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 108,088 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M4x0.5

Giá: 115,084 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 115,084 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M4x0.7

Giá: 104,590 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 104,590 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M4.5x0.75

Giá: 115,084 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 115,084 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M5x0.5

Giá: 115,084 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 115,084 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M5x0.8

Giá: 108,088 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 108,088 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M6x0.75

Giá: 122,080 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 122,080 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M6x1.0

Giá: 111,586 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 111,586 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M7x0.75

Giá: 132,458 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 132,458 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M7x1.0

Giá: 132,458 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 132,458 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M8x0.75

Giá: 167,321 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 167,321 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M8x1.0

Giá: 167,321 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 167,321 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M8x1.25

Giá: 156,944 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 156,944 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn