Loading...

Mũi Taro - Lỗ Thông

Mũi Taro - Lỗ Thông khi gia công sẽ cuộn phoi lại và đẩy xuống phía dưới, mũi taro lỗ thông thường dùng để taro bằng tay, được dùng kết hợp với tay quay taro.

1152 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M12x1.0

Giá: 333,630 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 333,630 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M12x1.25

Giá: 306,790 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 306,790 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M12x1.5

Giá: 306,790 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 306,790 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M12x1.75

Giá: 306,790 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 306,790 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M14x1.0

Giá: 402,710 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 402,710 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M14x1.25

Giá: 402,710 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 402,710 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M14x1.5

Giá: 371,910 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 371,910 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M14x2.0

Giá: 371,910 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 371,910 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M16x1.0

Giá: 464,090 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 464,090 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M16x1.5

Giá: 429,550 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 429,550 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M16x2.0

Giá: 429,550 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 429,550 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M18x1.0

Giá: 548,460 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 548,460 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M18x1.5

Giá: 506,220 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 506,220 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M18x2.0

Giá: 548,460 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 548,460 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M18x2.5

Giá: 506,220 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 506,220 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M20x1.5

Giá: 579,040 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 579,040 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M20x2.0

Giá: 628,980 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 628,980 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M20x2.5

Giá: 579,040 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 579,040 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M24x1.5

Giá: 1,020,030 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,020,030 đ

Mũi Taro Thẳng F1-PO FCT M24x2.0

Giá: 1,104,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,104,400 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn