MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 9 mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 9 mm Stanley

72 806
Số lượng Giá
1+ (Cái) 54.100,00 ₫
12+ (Cái) 51.395,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 8mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 8mm Stanley

72-805
Số lượng Giá
1+ (Cái) 48.100,00 ₫
12+ (Cái) 45.695,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 11mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 11mm Stanley

72-808
Số lượng Giá
1+ (Cái) 59.200,00 ₫
12+ (Cái) 56.240,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 13mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 13mm Stanley

72-810-8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 72.900,00 ₫
12+ (Cái) 69.255,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 13mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 13mm Stanley

72-810-8B
Số lượng Giá
1+ (Cái) 54.100,00 ₫
12+ (Cái) 51.395,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 15mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 15mm Stanley

72-812
Số lượng Giá
1+ (Cái) 76.400,00 ₫
12+ (Cái) 72.580,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 16mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 16mm Stanley

72-813
Số lượng Giá
1+ (Cái) 65.200,00 ₫
12+ (Cái) 61.940,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 18mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 18mm Stanley

72-815
Số lượng Giá
1+ (Cái) 84.100,00 ₫
12+ (Cái) 79.895,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê đầu tròng đầu mở 22mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê đầu tròng đầu mở 22mm Stanley

72-819
Số lượng Giá
1+ (Cái) 140.700,00 ₫
6+ (Cái) 133.665,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 24mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 24mm Stanley

72-821
Số lượng Giá
1+ (Cái) 147.600,00 ₫
6+ (Cái) 140.220,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 25mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 25mm Stanley

72-822
Số lượng Giá
1+ (Cái) 160.500,00 ₫
6+ (Cái) 152.475,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê voòng miệng 27mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê voòng miệng 27mm Stanley

72-824
Số lượng Giá
1+ (Cái) 163.100,00 ₫
6+ (Cái) 154.945,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê đầu tròng đầu mở 30mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê đầu tròng đầu mở 30mm Stanley

72-827
Số lượng Giá
1+ (Cái) 188.800,00 ₫
3+ (Cái) 179.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 32mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 32mm Stanley

72-828
Số lượng Giá
1+ (Cái) 270.300,00 ₫
3+ (Cái) 256.785,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bộ cờ lê vòng miệng SL 8 chi tiết - hệ mét StanleyCategory: Cờ Lê

Bộ cờ lê vòng miệng SL 8 chi tiết - hệ mét Stanley

87-011
Số lượng Giá
1+ (Cái) 787.800,00 ₫
2+ (Cái) 748.410,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bộ cờ lê vòng miệng SL 9 chi tiết - hệ mét StanleyCategory: Cờ Lê

Bộ cờ lê vòng miệng SL 9 chi tiết - hệ mét Stanley

87-033
Số lượng Giá
1+ (Cái) 847.900,00 ₫
2+ (Cái) 805.505,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chi tiết (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24mm) StanleyCategory: Cờ Lê

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chi tiết (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24mm) Stanley

87-036
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.062.400,00 ₫
2+ (Cái) 1.009.280,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết, 10-32mm StanleyCategory: Cờ Lê

Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết, 10-32mm Stanley

87-038
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.591.900,00 ₫
2+ (Cái) 1.512.305,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 08mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 08mm Stanley

87-058
Số lượng Giá
1+ (Cái) 72.100,00 ₫
12+ (Cái) 68.495,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cờ lê vòng miệng 06mm StanleyCategory: Cờ Lê

Cờ lê vòng miệng 06mm Stanley

87-066
Số lượng Giá
1+ (Cái) 69.500,00 ₫
12+ (Cái) 66.025,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày