Menu Menu

Thương Hiệu

Giới Hạn Tải Mỏi

Hình Dạng Lỗ Trục

Hệ Kích Thước

Mã Đặc Trưng

Mã Đặc Trưng

ID

ID

OD

OD

Bề Dày

Bề Dày

Tốc Độ Tham Khảo

Nắp Chắn

Nhiệt Độ Làm Việc

Góc Tiếp Xúc

Vật Liệu Bi

Tốc Độ Giới Hạn

Khe Hở

Khe Hở

Thương Hiệu

Giới Hạn Tải Mỏi