BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Loại

Thước Đo Sâu

Thước Đo Sâu

Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-121 (0-150mm/0.02mm)

Mã sản phẩm: 527-121-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,013,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-122 (0-200mm/0.02mm)

Mã sản phẩm: 527-122-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,375,340 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-123 (0-300mm/0.02mm)

Mã sản phẩm: 527-123-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,751,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-201 (0-150mm/0.05mm)

Mã sản phẩm: 527-201-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,959,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-202 (0-200mm/0.05mm)

Mã sản phẩm: 527-202-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,335,080 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo độ sâu cơ khí Mitutoyo 527-203 (0-300mm/0.05mm)

Mã sản phẩm: 527-203-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,710,840 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-201-30 (0-150mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 571-201-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,441,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-202-30 (0-200mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 571-202-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,448,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-203-20 (0-300mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 571-203-20-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,159,360 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-211-30 (0-150mm/0-6inch x0.01mm)

Mã sản phẩm: 571-211-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,964,980 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-212-30 (0-200mm/0-8inch x0.01mm)

Mã sản phẩm: 571-212-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,984,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-213-10 (0-300mm/0-12inch x0.01mm)

Mã sản phẩm: 571-213-10-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,152,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-251-20 (0-150mm/0-6inch x0.01mm)

Mã sản phẩm: 571-251-20-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,998,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Thước đo sâu điện tử Mitutoyo 571-252-20 (0-200mm/0-8inch x0.01mm)

Mã sản phẩm: 571-252-20-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,071,920 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7210 (0-10mm/0.01mm) đế 40mm

Mã sản phẩm: 7210-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,073,180 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7211 (0-200mm/0.01mm) đế 63.5mm

Mã sản phẩm: 7211-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,019,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7213 (0-210mm/0.01mm) đế 63.5mm

Mã sản phẩm: 7213-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,603,060 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7214 (0-210mm/0.01mm) đế 101.6mm

Mã sản phẩm: 7214-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,750,680 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7220 (0-200mm/0.01mm) đế 100mm

Mã sản phẩm: 7220-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,771,020 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.
Đồng hồ đo sâu cơ Mitutoyo 7222 (0-10mm/0.01mm) đế tròn

Mã sản phẩm: 7222-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,825,120 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/09.