BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.5

Mã sản phẩm: 1103N1015
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 36,395 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.0

Mã sản phẩm: 1103N1020
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 36,395 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.5

Mã sản phẩm: 1103N1025
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 36,395 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.0

Mã sản phẩm: 1103N1030
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 36,395 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.2

Mã sản phẩm: 1103N1032
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 43,501 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.4

Mã sản phẩm: 1103N1034
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 43,501 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.5

Mã sản phẩm: 1103N1035
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 43,501 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.0

Mã sản phẩm: 1103N1040
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 50,750 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.5

Mã sản phẩm: 1103N1045
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 60,900 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.0

Mã sản phẩm: 1103N1050
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 71,049 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.5

Mã sản phẩm: 1103N1055
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 81,200 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.0

Mã sản phẩm: 1103N1060
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 92,800 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.5

Mã sản phẩm: 1103N1065
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 105,851 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.0

Mã sản phẩm: 1103N1070
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 120,351 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.5

Mã sản phẩm: 1103N1075
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 163,849 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.0

Mã sản phẩm: 1103N1080
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 152,251 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.5

Mã sản phẩm: 1103N1085
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 171,101 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.0

Mã sản phẩm: 1103N1090
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 194,300 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.5

Mã sản phẩm: 1103N1095
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 220,400 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.0

Mã sản phẩm: 1103N1100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 246,499 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.