BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.5

MPN: 1103N1015
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 36,249
10+ 33,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.0

MPN: 1103N1020
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 36,249
10+ 33,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D2.5

MPN: 1103N1025
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 36,249
10+ 33,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.0

MPN: 1103N1030
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 36,249
10+ 33,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.2

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.2

MPN: 1103N1032
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 43,501
10+ 40,456
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.4

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.4

MPN: 1103N1034
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 43,501
10+ 40,456
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D3.5

MPN: 1103N1035
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 43,501
10+ 40,456
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.0

MPN: 1103N1040
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,750
10+ 47,197
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D4.5

MPN: 1103N1045
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 60,900
10+ 56,637
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.0

MPN: 1103N1050
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,049
10+ 66,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D5.5

MPN: 1103N1055
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 81,200
10+ 75,516
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.0

MPN: 1103N1060
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 92,800
10+ 86,304
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D6.5

MPN: 1103N1065
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 105,851
10+ 98,441
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.0

MPN: 1103N1070
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 120,351
10+ 111,926
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D7.5

MPN: 1103N1075
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 163,849
10+ 152,380
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.0

MPN: 1103N1080
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 152,251
4+ 141,594
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D8.5

MPN: 1103N1085
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.0

MPN: 1103N1090
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,300
4+ 180,699
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D9.5

MPN: 1103N1095
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 220,400
4+ 204,972
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.0

MPN: 1103N1100
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 246,499
5+ 229,244
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày