BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.2

MPN: 1103N0102
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,300
4+ 180,699
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.3

MPN: 1103N0103
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,300
4+ 180,699
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.4

MPN: 1103N0104
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,300
4+ 180,699
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.5

MPN: 1103N0105
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 194,300
4+ 180,699
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.6

MPN: 1103N0106
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 223,300
4+ 207,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.7

MPN: 1103N0107
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 223,300
4+ 207,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.8

MPN: 1103N0108
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 223,300
4+ 207,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D10.9

MPN: 1103N0109
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 223,300
4+ 207,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.0

MPN: 1103N0110
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 223,300
4+ 207,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.1

MPN: 1103N0111
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 236,350
4+ 219,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.2

MPN: 1103N0112
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 236,350
4+ 219,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.3

MPN: 1103N0113
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 236,350
4+ 219,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.4

MPN: 1103N0114
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 236,350
4+ 219,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.5

MPN: 1103N0115
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 236,350
4+ 219,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.6

MPN: 1103N0116
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 247,951
4+ 230,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.7

MPN: 1103N0117
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 247,951
4+ 230,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.8

MPN: 1103N0118
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 247,951
4+ 230,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D11.9

MPN: 1103N0119
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 247,951
4+ 230,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.0

MPN: 1103N0120
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 247,951
5+ 230,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.1

MPN: 1103N0121
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 275,499
2+ 256,214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày