BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.2

MPN: 1103N0062
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,951
10+ 68,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.3

MPN: 1103N0063
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,951
10+ 68,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.4

MPN: 1103N0064
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,951
10+ 68,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.5

MPN: 1103N0065
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,951
10+ 68,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Tồn kho: 8 mũi có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.6

MPN: 1103N0066
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,099
10+ 78,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.7

MPN: 1103N0067
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,099
10+ 78,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.8

MPN: 1103N0068
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,099
10+ 78,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D6.9

MPN: 1103N0069
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,099
10+ 78,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.0

MPN: 1103N0070
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,099
10+ 78,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Tồn kho: 8 mũi có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.1

MPN: 1103N0071
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,250
10+ 87,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.2

MPN: 1103N0072
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,250
10+ 87,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.3

MPN: 1103N0073
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,250
10+ 87,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.4

MPN: 1103N0074
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,250
10+ 87,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.5

MPN: 1103N0075
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,250
10+ 87,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.6

MPN: 1103N0076
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,401
10+ 97,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.7

MPN: 1103N0077
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,401
10+ 97,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.8

MPN: 1103N0078
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,401
10+ 97,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D7.9

MPN: 1103N0079
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,401
10+ 97,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.0

MPN: 1103N0080
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 104,401
6+ 97,093
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Tồn kho: 8 mũi có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.1

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D8.1

MPN: 1103N0081
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 120,351
6+ 111,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày