BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Thượng Hải D5.6

Mũi Khoan Thượng Hải D5.6

MPN: 1103SH0056
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,925
10+ 22,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.7

Mũi Khoan Thượng Hải D5.7

MPN: 1103SH0057
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,925
10+ 22,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.0

Mũi Khoan Thượng Hải D6.0

MPN: 1103SH0060
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,925
10+ 22,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.2

Mũi Khoan Thượng Hải D6.2

MPN: 1103SH0062
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 28,710
10+ 26,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.3

Mũi Khoan Thượng Hải D6.3

MPN: 1103SH0063
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 28,710
10+ 26,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.5

Mũi Khoan Thượng Hải D6.5

MPN: 1103SH0065
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 28,710
10+ 26,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D6.7

Mũi Khoan Thượng Hải D6.7

MPN: 1103SH0067
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 31,900
10+ 29,667
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.0

Mũi Khoan Thượng Hải D7.0

MPN: 1103SH0070
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 31,900
10+ 29,667
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.2

Mũi Khoan Thượng Hải D7.2

MPN: 1103SH0072
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,875
10+ 37,084
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.5

Mũi Khoan Thượng Hải D7.5

MPN: 1103SH0075
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 39,875
10+ 37,084
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.6

Mũi Khoan Thượng Hải D7.6

MPN: 1103SH0076
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,255
10+ 43,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.7

Mũi Khoan Thượng Hải D7.7

MPN: 1103SH0077
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,255
10+ 43,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D7.8

Mũi Khoan Thượng Hải D7.8

MPN: 1103SH0078
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,255
10+ 43,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D8.0

Mũi Khoan Thượng Hải D8.0

MPN: 1103SH0080
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 46,255
6+ 43,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D8.2

Mũi Khoan Thượng Hải D8.2

MPN: 1103SH0082
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 51,040
6+ 47,467
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D8.5

Mũi Khoan Thượng Hải D8.5

MPN: 1103SH0085
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 51,040
6+ 47,467
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D8.7

Mũi Khoan Thượng Hải D8.7

MPN: 1103SH0087
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 63,800
6+ 59,334
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D9.0

Mũi Khoan Thượng Hải D9.0

MPN: 1103SH0090
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 63,800
6+ 59,334
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D9.5

Mũi Khoan Thượng Hải D9.5

MPN: 1103SH0095
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 70,180
6+ 65,267
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D10.0

Mũi Khoan Thượng Hải D10.0

MPN: 1103SH0100
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 70,180
6+ 65,267
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày