BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Thượng Hải D5.6

Mã sản phẩm: 1103SH0056
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 23,925 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D5.7

Mã sản phẩm: 1103SH0057
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 23,925 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D6.0

Mã sản phẩm: 1103SH0060
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 23,925 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D6.2

Mã sản phẩm: 1103SH0062
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 28,710 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D6.3

Mã sản phẩm: 1103SH0063
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 28,710 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D6.5

Mã sản phẩm: 1103SH0065
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 28,710 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D6.7

Mã sản phẩm: 1103SH0067
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 31,900 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D7.0

Mã sản phẩm: 1103SH0070
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 31,900 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D7.2

Mã sản phẩm: 1103SH0072
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 39,875 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D7.5

Mã sản phẩm: 1103SH0075
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 39,875 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D7.6

Mã sản phẩm: 1103SH0076
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 46,255 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D7.7

Mã sản phẩm: 1103SH0077
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 46,255 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D7.8

Mã sản phẩm: 1103SH0078
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 46,255 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D8.0

Mã sản phẩm: 1103SH0080
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 46,255 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D8.2

Mã sản phẩm: 1103SH0082
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 51,040 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D8.5

Mã sản phẩm: 1103SH0085
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 57,420 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D8.7

Mã sản phẩm: 1103SH0087
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 63,800 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D9.0

Mã sản phẩm: 1103SH0090
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 63,800 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D9.5

Mã sản phẩm: 1103SH0095
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 70,180 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D10.0

Mã sản phẩm: 1103SH0100
Đặt hàng tối thiểu: 2 Mũi / Chẵn 2 Mũi
Giá online: 70,180 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.