BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại

Phạm Vi Đo

Số Lá

Dưỡng, Căn Lá

Dưỡng, Căn Lá

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-301S (0.05-1mm/13 lá/150mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-301S (0.05-1mm/13 lá/150mm)

MPN: 184-301S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 751,520
2+ 736,490
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-302S (0.03-0.5mm/13 lá/150mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-302S (0.03-0.5mm/13 lá/150mm)

MPN: 184-302S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 603,900
2+ 591,822
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm/28 lá/150mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm/28 lá/150mm)

MPN: 184-303S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,113,860
2+ 1,091,583
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm/20 lá/150mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm/20 lá/150mm)

MPN: 184-304S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 764,940
2+ 749,641
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-305S (0.05-1mm/13 lá/100mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-305S (0.05-1mm/13 lá/100mm)

MPN: 184-305S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 550,220
2+ 539,216
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-306S (0.05-0.8mm/10 lá/100mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-306S (0.05-0.8mm/10 lá/100mm)

MPN: 184-306S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 456,280
2+ 447,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-307S (0.03-0.5mm/13 lá/100mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-307S (0.03-0.5mm/13 lá/100mm)

MPN: 184-307S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 442,860
2+ 434,003
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-308S (0.05-0.8mm/10 lá/150mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-308S (0.05-0.8mm/10 lá/150mm)

MPN: 184-308S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 483,120
2+ 473,458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-313S (0.05-1mm/28 lá/100mm)

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-313S (0.05-1mm/28 lá/100mm)

MPN: 184-313S-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 952,820
2+ 933,764
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-105 (1-7mm/34 lá)

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-105 (1-7mm/34 lá)

MPN: 186-105-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 536,800
2+ 526,064
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-106 (7.5-15mm/32 lá)

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-106 (7.5-15mm/32 lá)

MPN: 186-106-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 684,420
2+ 670,732
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107 (15.5-25mm/30 lá)

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107 (15.5-25mm/30 lá)

MPN: 186-107-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,207,800
2+ 1,183,644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-110 (0.4-6mm/18 lá)

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-110 (0.4-6mm/18 lá)

MPN: 186-110-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 738,100
2+ 723,338
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-902 (0.5-13mm/26 lá)

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-902 (0.5-13mm/26 lá)

MPN: 186-902-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,576,640
2+ 2,525,107
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-101 (4-42TPI/30 lá)

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-101 (4-42TPI/30 lá)

MPN: 188-101-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 483,120
2+ 473,458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-102 (4-60TPI/28 lá)

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-102 (4-60TPI/28 lá)

MPN: 188-102-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 483,120
2+ 473,458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-111 (4-42TPI/30 lá)

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-111 (4-42TPI/30 lá)

MPN: 188-111-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 483,120
2+ 473,458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-121 (0.4-7mm/18 lá)

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-121 (0.4-7mm/18 lá)

MPN: 188-121-MT
Danh mục: Dưỡng Đo Ren
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 456,280
2+ 447,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-122 (0.4-7mm/21 lá)

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-122 (0.4-7mm/21 lá)

MPN: 188-122-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 483,120
2+ 473,458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-130 (0.35-6mm/22 lá)

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 188-130 (0.35-6mm/22 lá)

MPN: 188-130-MT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 483,120
2+ 473,458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 60 ngày