BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Bánh

Phân Loại

Đường Kính

Đường Kính

Độ Dày

Độ Dày

Tải Trọng

Màu Sắc

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Càng Bánh Xe

Càng Bánh Xe

Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm vít không khóa B100P10

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100P10
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 61,270 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm vít có khóa B100P11

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100P11
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 67,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm đế không khóa B100P20

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100P20
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 56,650 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 100mm đế có khóa B100P21

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100P21
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 62,810 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm vít không khóa B100R10

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100R10
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 76,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm vít có khóa B100R11

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100R11
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 84,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm đế không khóa B100R20

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100R20
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 72,710 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 100mm đế có khóa B100R21

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100R21
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 79,640 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm vít không thắng B100U10

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100U10
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 102,520 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm đế không thắng B100U20

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100U20
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 96,470 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 100mm đế có thắng hậu B100U21H

Mã sản phẩm: BXE-PT-B100U21H
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 108,680 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm vít không khóa B50P10

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50P10
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 26,840 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm vít có khóa B50P11

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50P11
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 29,810 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm đế không khóa B50P20

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50P20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 23,760 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa PP xanh Phong Thạnh đường kính 50mm đế có khóa B50P21

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50P21
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,270 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm vít không khóa B50R10

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50R10
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 35,970 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm vít có khóa B50R11

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50R11
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 37,510 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm đế không khóa B50R20

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50R20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,890 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động cao su đen Phong Thạnh đường kính 50mm đế có khóa B50R21

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50R21
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 35,970 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Càng bánh xe di động nhựa TPU đỏ có bạc đạn Phong Thạnh đường kính 50mm vít không thắng B50U10

Mã sản phẩm: BXE-PT-B50U10
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 36,740 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.