BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Vật Liệu

Siết Cổ Dê Inox

Siết Cổ Dê Inox

Có 18 sản phẩm
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 13-19mm

Mã sản phẩm: CLA21S13-19
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,629 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 22-32mm

Mã sản phẩm: CLA21S22-32
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 3,878 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 105-127mm

Mã sản phẩm: CLA21S105-127
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,669 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 120-140mm

Mã sản phẩm: CLA21S120-140
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,058 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 130-150mm

Mã sản phẩm: CLA21S130-150
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,368 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 160-180mm

Mã sản phẩm: CLA21S160-180
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 8,764 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 180-200mm

Mã sản phẩm: CLA21S180-200
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 9,151 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 210-230mm

Mã sản phẩm: CLA21S210-230
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 10,160 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 230-250mm

Mã sản phẩm: CLA21S230-250
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,788 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 260-280mm

Mã sản phẩm: CLA21S260-280
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,563 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-12mm

Mã sản phẩm: CLA21S8-12
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,474 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 10-16mm

Mã sản phẩm: CLA21S10-16
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,551 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 40-64mm

Mã sản phẩm: CLA21S40-64
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,498 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-22mm

Mã sản phẩm: CLA21S12-22
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 3,645 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-25mm

Mã sản phẩm: CLA21S16-25
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 3,801 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 46-70mm

Mã sản phẩm: CLA21S46-70
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 5,775 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

Mã sản phẩm: CLA21S100-120
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,127 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

Mã sản phẩm: CLA21S140-160
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,678 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
support_icon