BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Bề Rộng

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Khối Lượng

Màng PE

Màng PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

MPN: 6301E1000-1000
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 793,000.00
>=4  (Cuộn) 713,700.00
>=16  (Cuộn) 674,050.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

MPN: 6301E200-300
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 270,000.00
>=4  (Cuộn) 243,000.00
>=16  (Cuộn) 229,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

MPN: 6301E300-300
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 261,000.00
>=4  (Cuộn) 234,900.00
>=16  (Cuộn) 221,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

MPN: 6301E400-300
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 254,000.00
>=4  (Cuộn) 228,600.00
>=16  (Cuộn) 215,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-240
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 141,000.00
>=4  (Cuộn) 126,900.00
>=16  (Cuộn) 119,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Tồn kho: 14 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-500
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 329,000.00
>=4  (Cuộn) 296,100.00
>=16  (Cuộn) 279,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-600
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 396,000.00
>=4  (Cuộn) 356,400.00
>=16  (Cuộn) 336,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

MPN: 6301E600-310
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 272,000.00
>=4  (Cuộn) 244,800.00
>=16  (Cuộn) 231,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày