BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Bề Rộng

Bề Rộng

Khối Lượng

Vật Liệu

Màng Co PE

Màng Co PE

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E1000-1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 872,300 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E200-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 296,560 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E300-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 286,660 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E400-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 279,180 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-240
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 154,550 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 361,460 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E500-600
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 436,040 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

Mã sản phẩm: 6301E600-310
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cuộn
Giá online: 299,090 đ / Cuộn
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.