BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Col

Lục Giác Chìm Col

Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 1/4-20x3.1/2

Mã sản phẩm: B03S1401312TH00
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 9,635 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 1/4-20x4

Mã sản phẩm: B03S1401400TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 11,739 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 5/16-18 x 1/2 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S5161012TH00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,819 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 5/16-18 x 5/8 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S5161058TH00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,314 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 5/16-18 x 3/4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S5161034TH00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,534 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 5/16-18 x 1 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S5161100TH00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 4,601 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 5/16-18 x 1.1/4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S5161114TH00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,589 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 5/16-18 x 1.1/2 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S5161112TH00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 6,487 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 5/16x2

Mã sản phẩm: B03S5161200TH00
Đặt hàng tối thiểu: 20 Con / Chẵn 20 Con
Giá online: 9,682 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 5/16x2.1/2

Mã sản phẩm: B03S5161212TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 12,051 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 5/16x3

Mã sản phẩm: B03S5161300TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 14,026 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 5/16x3.1/2

Mã sản phẩm: B03S5161312TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 17,842 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 5/16-18x4

Mã sản phẩm: B03S5161400TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 20,142 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 5/16-18x1.3/4

Mã sản phẩm: B03S5161134TH00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 8,650 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 3/8-16 x 3/4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S3801034TH00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,522 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 3/8-16 x 7/8 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S3801078TH00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 6,259 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 3/8-16 x 1 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S3801100TH00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 6,987 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 3/8-16 x 1.1/4 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B03S3801114TH00
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 8,690 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 Hệ Inch UNC 3/8-16 x 1.1/2 Ren Suốthàng có sẵn

Mã sản phẩm: B03S3801112TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 9,940 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Lục Giác Chìm Col Inox 304 UNC 3/8x1.3/4

Mã sản phẩm: B03S3801134TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 13,145 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
support_icon